Terapia przez zmysły...

Stalowa Wola

Nowa Strona

Jest to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się. Mają one na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Terapia stanowi swoistą interwencję wychowawczą, zmierzającą do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej, także w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.  


Celem  nadrzędnym  terapii jest:

 • tworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami  rozwojowymi: 
 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, 
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, 
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.  
Terapia pedagogiczna może odnosic się do:
 • dzieci o nieharmonijnym rozwoju 
 • dzieci przedszkolnych z grup ryzyka dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania 
 • dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi 
 • dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej 
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / autyzm, zespół Aspergera 
 • dzieci ze specyficznymi trudności w opanowaniu umiejętności: 
 • czytania – dysleksja 
 • dobrego poziomu graficznego pisma – dysgrafia 
 • poprawnego pisania – dysortografia 
 • matematyki – dyskalkulia 
 • dzieci o obniżonej sprawności manualnej 
 • dzieci z zaburzeniami orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni 
 • dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową 
 • dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym 
 • dzieci z zaburzoną lateralizacją 
 • dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową 
 • dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym 
 • dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)  

W pracy terapeutycznej realizowane są różne zadania w zależności od potrzeb:

 • korekcyjne: usprawnianie i korekta zaburzonych funkcji poznawczych: percepcji wzrokowej, słuchowej, motoryki i ich współdziałania, uwagi, pamięci, lateralizacji, orientacji przestrzennej, itp.
 • dydaktyczne: utrwalanie znajomości liter, wdrażanie do umiejętności czytania i pisania i usprawnianie tych funkcji, ćwiczenia w zakresie graficznej strony pisma, ortografii, itp. 
 • psychoterapeutyczne: stosowanie wzmocnień pozytywnych, zachęty, pochwały, a wyciszanie niepowodzeń, rozładowywanie napięć, wyciszanie nadpobudliwości, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia koncentracji uwagi, uczenie wytrwałości w pracy, odporności na sytuacje trudne i radzenia sobie ze stresem, motywowanie do podejmowania wysiłku umysłowego i pokonywania trudności, itp.